akademia przedszkolaka

Koncepcja pracy
Akademia przedszkolaka

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy przedszkola w niepublicznym przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Osielsku na lata 2019 – 2024.

Spis treści:

Podstawa prawna oraz źródła opracowania koncepcji

Wizja przedszkola

Misja przedszkola

Rola nauczyciela – wychowawcy

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Model absolwenta

Cele główne

Cele szczegółowe

Kryteria sukcesu

Sposoby motywacji dzieci

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

Zasady pracy

Metody pracy

Formy pracy

Kierownictwo placówki

Podział kompetencji

Sposoby współpracy z rodziną dziecka

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym

Promocja przedszkola

Ad. 1 Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego .Punktemwyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Ad. 2 Wizja przedszkola

Przedszkole po mimo krótkiej obecności na rynku usług edukacyjnych posiada bardzo dobrą opinie wśród dzieci i rodziców, nieustannie dba o swój pozytywny wizerunek Każde dziecko ma sprzyjające warunki do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Nad rozwojem pociech czuwa wykfalifikowana, kompetentna, zaangażowana i przedewszystkim nade odpowiedzialna. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, nauczyciele zajmujący się dziećmi wykorzystują w swoich działaniach różnorodne metody nauczania dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia poprzez edukację zdrowotną jako ważny element nauczania, politykę prozdrowotną, aktywne sposób spędzania czasu, codzienny ruch na świeżym powietrzu.

Ad. 3 Misja przedszkola

Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka jest placówką zapewniającą swoim wychowankom wszechstronny rozwój psycho – fizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, wykształcenie samodzielności i zdobycie różnorodnych umiejętności, a także stworzenie poznania wszelkich norm społecznych, umożliwienie dobrego samopoczucia wśród rówieśników. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i oczekiwania zarówno dzieci jak i rodziców. Koncepcja edukacji osadzona jest na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz wszystkich stron zaangażowanych w proces edukacyjny. Współtwórcami wielu działań, a także osobami mającymi wpływ na ich ulepszanie i udoskonalanie są dzieci i

rodzice, to oni poprzez informację zwrotną wynikającą z ewaluacji wewnętrznej dostarczają niezbędnych informacji. Przedszkole zapewnia wsparcie rodzicom w ich roli wychowawczej, dostarcza rzetelnej informacji o postępach ich dzieci. Placówka stwarza przyjazną, rodzinną atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwoju osobowości dzieci, zaspokoją ich potrzeby, wspiera w rozwoju zdolności i zainteresowań. Nauczyciele pracujący z dziećmi stwarzają takie sytuacje, które wyzwalają u dzieci przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom z deficytami i umożliwia współprace z szeregiem specjalistów na terenie placówki. Zadaniem przedszkola jest wychowanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie z problemami, ponadto podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby. Dziecko kończące przedszkole Akademia Przedszkolaka jest wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. Placówka promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków, oferując im dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujące i przygotowujące do dalszego samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Ad. 4 Rola nauczyciela

Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Ad. 5 Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do:

 życia i rozwoju,
 swobody myśli, sumienia i wyznania,
 aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 spokoju i samotności, gdy tego chce,
 odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 wspólnoty i solidarności w grupie,
 aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,  nauki, informacji,
 badania i eksperymentowania,
 nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 zdrowego żywienia

Ad. 6 Model absolwenta:
Dziecko kończące edukacje w Akademii przedszkolaka:

  potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

  wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

  wykazuje zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

  wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania

z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

  posiada umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

  umie współpracy w grupie,

  umie radzić sobie z trudnościami

  jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

  samodzielny,

  odporny na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

  posiada zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla

nich sposób

  posiada podstawową wiedzę o świecie;

  umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie

wykona zadanie,

  zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

  zna zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

  zna zasady kultury współżycia, postępowania,

  zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

  wykazuję potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

wykazywać inicjatywy w działaniu, wyrażania swoich uczuć;

  komunikuje się w języku obcym nowożytnym;

  współdziała w grupie.

Ad. 7 Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy poprze ewaluację zewnętrzną i

wewnętrzną.

  Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

  Dwujęzyczność dzieci.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

IV Zarządzanie przedszkolem.

 Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Ad. 8 Cele szczegółowe

  Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych wszystkich dzieci. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

  Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

Realizacja programów autorskich uwzględniających nauke języka obcego nowożytnego – angielskiego w większym wymiarze godzin, edukację kulinarną, zdrowotną.

Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

  Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

  Zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Ad. 9 Kryteria sukcesu

  Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

  Wzbogacenie systemu oferty edukacyjnej przedszkola w oparciu o potrzeby dzieci i

oczekiwania rodziców.

  Wzrost skuteczności pracy nauczycieli ( wewnątrz przedszkolny system doskonalenia

nauczycieli ).

  Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

  Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

  Poprawa stanu przedszkolnych placów zabaw.

  Realizacja autorskich programów edukacyjnych, adaptacyjnego.

  Wprowadzenie i realizacja programów.

  Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

  Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

  Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach zewnętrznych.
Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce

dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne multimedia.

Ad. 10

     

Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Sposoby motywacji dzieci:

pochwała indywidualna,
pochwała przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami,
oklaski, pochwały werbalnie i niewerbalne, emblematy,

przydział funkcji.

Ad.11 Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

  przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcoworocznej,

  szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju na każdym z czterech obszarów ( społeczny,

emocjonalny, fizyczny i poznawczy ).
informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka poprzez diagnozę wstępną,

śródroczną i końcowo roczną.
 półroczna ocena realizacji założonych wynikających z podstawy programowej,

analiza, wnioski do dalszej pracy,
bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu,

dokumentowanie wyników obserwacji,

  gromadzenie prac dzieci i ich prezentacje.

  tworzenie materiałów reportażowych ( zdjęcia, filmy )

Ad.12 Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

  ankiet.

  rozmów z nauczycielami, rodzicami.

  obserwacji zajęć ( doradczo – doskonaląca, diagnozująca, kontrolno – oceniająca )

  obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw ( imprezy

okolicznościowe, prezentacje prac plastycznych, konkursy ).

  arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela.

  innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Ad. 13 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

Nauczyciele na początku roku szkolnego zapoznają rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczani i wychowania, a także z planem imprez. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.

Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica oraz diagnoz.

Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

Nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Ad. 14 Zasady pracy
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi: 1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywizacji ( konkursy, wolontariat )
6.Organizowania życia społecznego

Ad. 15 Metody pracy

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są w przedszkolu metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

 metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,  Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
 opowieść ruchowa
 gimnastyka ekspresyjna

 pedagogika zabawy
 gimnastyka mózgu
 Metoda dobrego startu  relaksacja

 bajkoterapia
 zabawy paluszkowe  ocenianie kształtujące

 

 metody wykorzystywane w nauczaniu języka obcego nowożytnego : flashcards, piosenka, pacynka, stroy telling, TPR

Ad. 16 Formy pracy
Wszystkie formy pracy stosowane są z uwzględnieniem potrzeb dzieci:

 praca indywidualna
 praca w małych zespołach  praca z całą grupą
 „otwarte drzwi”
 Gry zabawy

Ad. 17 Kierownictwo placówki

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni:

DYREKTOR PLACÓWKI – który organizuje pracę przedszkola, pełni rolę pracodawcy.

DYREKTOR PEDAGOGICZNY, który: sprawuje nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, organizuje pracę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działania.

WICEDYREKTOR, który ze względu na kwalifikacje zastępuje dyrektora jak i dyrektora pedagogicznego w zakresie, do jakiego został upoważniony, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

Ad. 18 Podział kompetencji
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 protokolant Rad Pedagogicznych,
 współpraca z PPP
prowadzenie profilu na portalu społecznościowym i strony internetowej

przedszkola

 

 badanie losów absolwentów  promocja przedszkola
 dekoracja placówki
 organizacja wycieczek

 praktyki studentów i opieka nad stażystami
 opracowanie kalendarza imprez i uroczystości  współpraca z innymi instytucjami
 tworzenie sprawozdań semestralnych

Ponadto współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów pracy, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Ad. 19 Sposoby współpracy z rodziną dziecka

Celami współpracy z rodzicami są:

  dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

  wszechstronny rozwój dziecka,

  zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami i planami pracy,

  przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

  przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

  przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

  włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

  zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

  podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez oferty szkoleń,

  ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

  promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

         

Ad. 20

a) b) c) d) e) f)

zebrania ogólne z rodzicami ,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,), organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami
Aktywny udział w konkursach zewnętrznych
Współpraca z lokalnymi firmami – miejscem pracy rodziców Szkolenia i warsztaty
Badanie losów absolwentów
Wolontariat

Współpraca z innymi instytucjami:

 Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja  Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 Filharmonia, kino – uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 Domem Pomocy Społecznej,
 Instytucjami edukacyjnymi w regionie,

 SANEPIDem
 Domem Dziecka  Sponsorzy

Ad. 21 Promocja placówki:

Działania promocyjne obejmują:

  prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

  dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

  popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

  prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, a także profilu na portalu

społecznościowym

  organizacja uroczystości ,

  popularyzacja w mediach,

  prezentacja w lokalnych mediach,

  dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

  upowszechnianie informacji o przedszkolu,

  aktywny udział w targach i imprezach.

DALSZA PRACA NAD ROZWOJEM PLACÓWKI:

  każdy pracownik placówki otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować, w celu akceptacji i późniejszych wniosków,

  rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie

  ewaluacja wewnętrzna placówki prowadzona zgodnie z potrzebami placówki i wytycznymi MEN,

  pozyskiwanie wykfalifikowanej kadry – dwujęzyczność u wychowawców,

  integracja pomiędzy żłóbkiem a przedszkolem ,

  zwiększenie udziału w konkursach zewnętrznych,

  dostosowanie liczby wycieczek i spacerów przedszkolnych do potrzeb dzieci,

  szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne pracowników,

  współpraca z rodzicami, badanie ich oczekiwań i potrzeb względem pracy przedszkola, w tym także zajęć dodatkowych.

Sporządziła: Agata Szner

podopiecznych

lat doświadczenia

zajęć dodatkowych

opiekunek

Masz pytania?

 Adres:

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Orla 12, 86-031 Osielsko

Telefon:

Raus Norbert dyrektor placówki: +48 500 076 520
Agata Szner dyrektor pedagogiczny: +48 600 929 170

Email:

biuro@akademia-przedszkolaka.com.pl